Contacten met ouders / verzorgers


Leerlingen brengen een groot deel van hun tijd op school door. De school is daarmee een belangrijk onderdeel van hun dagelijks leven. Een goed samenspel tussen school en thuis is daarom van groot belang. Uw mening en vragen over de school in het algemeen en uw zoon/dochter in het bijzonder worden belangrijk gevonden. Voor een goed overleg zijn de volgende overlegsituaties georganiseerd:

Telefonisch contact
Zo vaak als nodig is zal er telefonisch contact zijn tussen de mentor en de ouders/verzorgers. Er worden afspraken gemaakt, actuele situaties doorgesproken of andere informatie uitgewisseld. 

Contactavonden
Twee á driemaal per jaar worden de ouders/ verzorgers op school uitgenodigd voor een gesprek met de mentor. Ouders, school en leerling bespreken met elkaar de leervorderingen, houding en motivatie van de leerling. De ontwikkelingen van de leerling en de doelen die hij wil behalen worden bijgehouden in een Individueel Ontwikkel Plan (IOP/OPP), dat met de ouders en leerling wordt besproken en door hen wordt ondertekend. De resultaten van hun ontwikkeling houden de leerlingen bij in hun eigen examendossier en portfolio, dat ook door de leerling getoond wordt aan zijn ouders.

Huisbezoek
In het eerste leerjaar komt de mentor bij de leerlingen eenmaal op huisbezoek. Ouders/ verzorgers en mentor hebben dan wat meer de tijd om over leerling en school te praten. In incidentele gevallen kan ook voor leerlingen in de andere leerjaren een huisbezoek plaats vinden.

Algemene ouderavond
Aan het begin van het schooljaar krijgen de ouders van alle leerlingen een uitnodiging voor een informatieve ouderavond. De algemene en actuele zaken in de school worden dan aan de ouders verteld en er is een kennismaking met de mentoren van de klassen. De mentoren leggen de specifieke zaken van het betreffende leerjaar aan de ouders uit.

Thema ouderavonden
Naast de algemene ouderavond worden er enkele ouderavonden georganiseerd rond een (actueel) thema. Afgelopen schooljaar is er een ouderavond over het project Irun2Bfit georganiseerd.

Voor meer informatie zie onze schoolgids