Medezeggenschapsraad 

Rol en taken van de Medezeggenschapsraad
Elke openbare school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Een belangrijke taak voor een MR is het onderling overleg in school tussen ouders, leerlingen en personeel te bevorderen.

In de MR van Praktijk College De Schakel zitten twee leerkrachten en één ouder. De leden worden gekozen door de achterban, die zij vertegenwoordigen.

De MR van Praktijk College de Schakel is een enthousiaste club mensen, die zich inzet voor het goed functioneren van de school (kwaliteit onderwijs, welzijn leerlingen, personeel, organisatie, communicatie). Hierover spreken wij met de directie (in de wet wordt dit het bevoegd gezag genoemd) en met de verschillende achterbannen (ouders en personeel).

Waar houdt een MR zich mee bezig?
De MR houdt zich bezig met diverse zaken die school aangaan, zoals veranderingen in onderwijsdoelstellingen, schooltijdenregeling, inzet van de beschikbare personeelsformatie en de daarbij horende taakverdeling, begroting, arbeidsomstandigheden en veiligheid voor personeel en leerlingen, nieuwbouw of verbouwing van de school.

Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/ of instemmingsrecht. Per onderwerp kan het recht van ouders anders zijn dan het recht van leerkrachten. Een voorbeeld: wanneer de MR met de directie spreekt over veranderingen in de taakverdeling en taakbelasting van het personeel dan hebben de leerkrachten instemmingsrecht en de ouders adviesrecht.

Alle rechten en plichten van de MR staan omschreven in de 'Wet Medezeggenschap op Scholen'. (Zie www.infowms.nl)

De MR wil namens haar achterbannen invloed uitoefenen op belangrijke ontwikkelingen.
Communicatie met onze achterbannen is hiervoor zeer belangrijk. Wij nodigen u uit om één van) de leden van de MR te benaderen met uw vragen/ opmerkingen en ideeën. De ledenlijst van de MR, haar bereikbaarheid en de commissie-indeling kunt u hieronder vinden.

Edwin Veenstra : e.veenstra@kolom.net

GMR
Alle scholen van Kolom hebben een eigen MR. Samen hebben de scholen echter ook een medezeggenschapsraad: de GMR.

De GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad) is de overkoepelende medezeggenschapsraad van Kolom: het medezeggenschapsorgaan dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van de onder Kolom vallende scholen. Kolom kent twee GMR'en. Eentje voor de Praktijkcolleges en eentje voor de SBO- en (V)SO-scholen. Voor niet-schoolsoort specifieke zaken vormen zij één GMR.

Sommige zaken worden op schoolniveau beslist en komen dus automatisch in de MR aan de orde. Daarnaast spelen veel belangrijke school-overstijgende zaken, waarvoor Kolom op bestuursniveau beleid ontwikkelt en vaststelt. De GMR is het orgaan waar zeggenschap over onze gemeenschappelijke belangen gestalte krijgt.

Net als bij een MR bestaat de GMR uit een personeels- en oudergeleding. De GMR voor de PRO-scholen staat ook open voor leerlingen.