de Resultaten

Schoolverlaters na één jaar Praktijkonderwijs:
Leerlingen kunnen, als hun leervorderingen dat mogelijk maken, na één jaar Praktijkonderwijs doorstromen naar het VMBO met leerwegondersteuning (LWOO). Dit geldt voor leerlingen met een IQ tussen de 75-80 en leerachterstanden op het niveau van het leerwegondersteunend onderwijs. Indien bij de leerling volgens deze testen in het eerste jaar de leerachterstanden aanzienlijk verkleind zijn, en hij hier sociaal-emotioneel aan toe is, draagt De Schakel de leerling voor aan de TVO-commissie waar een definitieve beslissing m.b.t. de mogelijkheid van opstroom genomen wordt.

Voorbereiding op de uitstroom:
Op grond van de ontwikkeling van de leerlingen wat betreft motivatie, hun prestaties op de stage en de resultaten van de toetsmomenten, wordt in overleg met  de leerling en zijn ouders door mentor een bepaald traject uitgestippeld. In het laatste jaar krijgt de leerling een advies met betrekking tot werk en eventueel een vervolgopleiding. De schoolverlaters worden intensief begeleid bij het zoeken naar werk en bij het aanmelden voor een vervolgopleiding. 

Hieronder een overzicht met de aantallen en richtingen waarop onze leerlingen de laatste drie jaar zijn uitgestroomd. 

 

Jaar

Totaal aantal uitstromers

Uitstroom 

naar werk

Uitstroom 

NAAR 

entree 

diploma

Uitstroom 

MET 

entree 

diploma

Uitstroom

 naar

 begeleid

werk

Anders

2017-2018

31

9

13

2

Uitstroom naar MBO niveau 2

2

2

Geen werk of school

1

Verhuizing

0

Naar VSO

0

Uitstroom naar werk

0

Naar VMBO

0

Naar andere Praktijkschool

2

Onbekend

2

2018-2019

40

4

9

13

Uitstroom naar MBO niveau 2

11

1

Geen werk of school

2                 

Verhuizing

6

Naar VSO

4

Uitstroom naar werk

2

Naar VMBO

0

Naar andere Praktijkschool

1

Onbekend

0Een korte analyse van deze gegevens vertelt ons twee opvallende verbeteringen die zichtbaar zijn in de aantallen. 

  1. Er stromen meer leerlingen uit naar werk, en er zijn minder leerlingen die onbekend geregistreerd staan of zonder werk of school. Dit komt door de samenwerking die is ingezet tussen de Schakel en Arbeids-integratie bedrijf AGROS. Wij hebben daar een vast tussenpersoon, die een ochtend per week op school is, en onze mentoren van de bovenbouw en leerlingen regelmatig spreekt. Zo blijven de leerlingen en risico’s in beeld. 

  2. Er stromen minder leerlingen uit MET een Entree diploma, maar nog wel NAAR een Entree-diploma. Dit komt doordat onze banden met het NOVA verstevigd zijn door een vaste Trajectcoach, die regelmatig overlegd met de mentoren van de bovenbouw, en op onze locatie komt voor de “warme overdracht”. Hierdoor wordt de stap naar het MBO in de buurt ipv het PrO-ROC traject in Amsterdam net zo aantrekkelijk. 

Uitstroom 2019-2020Nazorg:

Nadat een leerling de school verlaten heeft zal de eventuele begeleiding overgenomen worden door de Gemeente. Er vindt overdracht van gegevens plaats. Alle leerlingen worden in principe aangemeld voor het landelijke doelgroepenregister voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zie : www.uwv.nl
In het eerste jaar dat de leerling de school heeft verlaten wordt hij uitgenodigd om op school langs te komen en te vertellen hoe het gaat. Bovendien worden leerlingen na het verlaten van de school twee keer per jaar, twee jaar lang gebeld door ons.
Vanaf het schooljaar 2018-2019 gebeurt dit uiteraard alleen met die leerlingen, waarvoor schriftelijk toestemming is gegeven in verband met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.