stagereglement


Stage en leerplicht
Indien een leerling op De Schakel staat ingeschreven is hij/ zij volledig leerplichtig. Ook stage valt onder de leerplichtwet. De regels die voor school gelden, zullen dus ook voor de stage gelden. Bij veel verzuim of meerdere dagen ongeoorloofd schoolverzuim is de school verplicht contact op te nemen met de leerplichtambtenaar.

De voorbereiding vanuit de school
Voordat een leerling kan gaan stage lopen zit, hij/ zij al twee jaar op school. In deze twee jaar wordt er gewerkt aan de uitbouw van de cognitieve vaardigheden (het leren), praktische vaardigheden en de sociale vaardigheden (het omgaan met elkaar). Tijdens deze twee jaar moet de leerling ook leren of laten zien dat het met bepaalde verantwoordelijkheden om kan gaan. De leerling moet bereid zijn om te luisteren en taken kunnen uitvoeren die hem of haar worden opgedragen. Door middel van observaties, testen en toetsen wordt in de loop van groep 2 bepaald of een leerling stage kan gaan lopen. Dit heet een assessment.

De uitslag van dit onderzoek wordt met de leerling besproken, bij twijfel ook met de ouders. De uitslag wordt in ieder geval ook schriftelijk aan de ouders kenbaar gemaakt. Aangegeven wordt of de leerling goed, voldoende of nog niet stagerijp is. Als de uitslag aangeeft dat de leerling “nog niet” stagerijp is, zal in het derde leerjaar eerst een jaar van groepsstage binnen en/of buiten de school plaats vinden. Tijdens deze groepsstage (arbeidstraining) wordt gewerkt aan de specifieke leerdoelen van de leerling, en wordt regelmatig beoordeeld of de leerling door kan stromen naar een individuele stage. De coördinator beslist hierover na overleg met de stagedocent en de mentor. Ook op grond van de leeftijd kan worden besloten tot een groepsstage. Voor leerlingen die in klas 3 of hoger op school komen zal er een periode van minimaal 4 weken worden uitgetrokken om te kijken of deze leerling aan stage lopen toe is.

Stage (voorbereidende) activiteiten in leerjaar 1 en 2.
In de eerste twee leerjaren zijn er al stagevoorbereidende activiteiten op school en op locatie. In het eerste leerjaar wordt er gewerkt aan de sociale vaardigheden van de leerlingen en aan de zelfstandigheid. Op dat moment kijken wij al of leerlingen in staat zijn om een goede arbeidshouding aan te leren. Kunnen ze opdrachten uitvoeren, houden ze zich aan regels en afspraken, zijn ze in staat om hun zaken te organiseren, kunnen ze om hulp vragen etc. In het tweede leerjaar komt daar nog bij dat leerlingen door middel van lessen arbeidsoriëntatie en bedrijfsbezoeken gaan ontdekken en ervaren welk soort werk er is en welk werk ze eventueel leuk vinden.  Voorop staat bij de keuze voor de stages, dat de leerling daarmee zijn kansen op de arbeidsmarkt vergroot. In principe zijn de keuzes beperkt tot mogelijkheden voor niet-gediplomeerd werk in de regio.  Stages in richtingen waarvoor een bepaald opleidingsniveau wordt gevraagd (vanaf niveau 2) zijn dus uitgesloten! Te denken hierbij valt aan bijvoorbeeld Kinderopvang, Informatica en Elektronica, deze opleidingen zijn vanaf niveau MBO-3.

Hoe verloopt het stagetraject?
In het derde leerjaar (middenbouw) loopt de leerling minimaal twee verschillende stages, gericht op diverse bedrijfstakken (oriëntaties) in de periode september tot eind januari en van februari tot eind schooljaar. Deze oriënterende stages zijn één dag in de week. Leerlingen die nog te jong zijn of nog onvoldoende stagerijp, gaan aan de groepsstage deelnemen en gaan vanaf het vierde leerjaar één dag per week individueel stage lopen. Is de leerling toe aan meerdere dagen stage per week, bij gebleken arbeidsgeschiktheid, dan is er doorstroming naar de bovenbouw (vierde en/of vijfde leerjaar ). De basis van de stage wordt gevormd door interesse en de mogelijkheden van de leerlingen en de arbeidsmarkt en is gericht op toekomstige arbeid.

  • Doel van de groepsstage
    Het doel van de groepsstage is om onder begeleiding van een docent de vaardigheden die nodig zijn voor de individuele stage te ontwikkelen en te vergroten. Voor elke leerling die hier aan deel neemt, kan het traject er dus anders uit zien. Uiteindelijk is het doel dat elke leerling een individuele stage kan gaan doen.
  • Doel van de individuele stage
    Door middel van stage ervaren de leerlingen wat het is om te werken. Ze kunnen ontdekken welk werk ze goed ligt en welk werk niet ze hen past. Daarnaast is het doel om de leerlingen meer zelfstandigheid bij te brengen. Stage wordt niet altijd gevolgd door werk, het kan ook zo zijn dat door stage ontdekt wordt welke vervolgopleiding de leerling zou kunnen gaan volgen.

Bepaling van stagebedrijf
Na twee leerjaren heeft de school een beeld van de leerling. Daarnaast zijn er lessen gegeven waarin interesses en sterke punten naar voren zijn gekomen. Ook de uitslag van het assessment en de 30 uur Maatschappelijke stage in het 2e jaar geven aan waar de sterke en zwakke kanten liggen. In het Individueel Ontwikkelings Plan (IOP) liggen tevens gegevens en verwachtingen vast. Aan de hand van al deze gegevens bepaalt de school welke stage geschikt is voor de leerling. Daarbij wordt rekening gehouden met voorkeuren van de leerling, maar de school heeft een doorslaggevende stem. Bij plaatsingsstages hebben de ouders en de leerlingen meer inspraak. Het is echter niet zo dat leerlingen zelf kunnen bepalen waar ze stage lopen. De school heeft altijd het recht om stages niet op te starten of af te breken als dat nodig mocht zijn. Leerlingen kunnen stages in principe niet weigeren. Alleen bij hele goede gronden kan er in een gesprek met stagedocent en mentor een nieuw traject worden bepaald. De sector waarin een stage wordt gelopen is in principe gekoppeld aan de keuze voor het praktijkvak op school. Het leerproces van de stage kan zo geïntegreerd met school plaats vinden.

Stagebegeleider en stagedocent
De stagebegeleider is de persoon die de leerling op het stagebedrijf begeleidt. Deze krijgt informatie over de leerling om hem/ haar zo goed mogelijk te begeleiden.  De stagedocent is vanuit De Schakel de verantwoordelijke persoon voor de stages. De stagedocent plaatst, begeleidt en beoordeelt leerlingen wat betreft hun stage. De stagedocent – die tevens de mentor is op school –onderhoudt de contacten met de ouders en het stagebedrijf. Indien u informatie wilt hebben of iets wilt melden of een afspraak wilt maken wat betreft de stage dan kan dat via de mentor/stagebegeleider.

Stagedagen
Individuele stages zijn maatwerk. De vaste stagedagen variëren per klas, afhankelijk van het overige rooster. Als er uitbreiding van stagedagen plaats vindt, wordt gekeken welke dag daarvoor in aanmerking komt. De beslissing hiervoor ligt bij de coördinator. Veelal zal hierdoor een aangepast lesprogramma ( soms buiten de eigen klas) plaats vinden. De groepsstages vinden plaats op woensdag.

Welke werkzaamheden verricht de stagiair?
In overeenstemming met het stageadres bepaalt de school hoe de stage zal worden ingericht. Het stageprogramma kan slechts in onderlinge overeenstemming gewijzigd worden. Het stageadres draagt de stagiair(e) werkzaamheden op die bijdragen tot een uitbreiding van de ontwikkeling en die niet direct tot doel hebben economisch voordeel op te leveren voor het stageadres.

Stageovereenkomst
Bij aanvang van de stage wordt een stageovereenkomst ondertekend. Hierin staan alle afspraken en de taakverdeling met betrekking tot de stage. De stageovereenkomst wordt ondertekend door het bevoegd gezag van de school, de stagebegeleider, de leerling en de ouders. Hiermee geeft u aan van de afspraken op de hoogte te zijn en ermee akkoord te gaan. Daaronder valt ook het lezen van dit informatieboekje.

Verslaggeving
De leerlingen hebben voor elke dag een dagstaat. Deze dagstaat wordt op de stageplaats ingevuld. Alle informatie over de werkdag staat er op en hij moet zijn ondertekend door de stagebegeleider. Ongetekende of niet ingevulde dagstaten tellen niet en dan telt de stagedag ook niet (dit kan gevolgen hebben voor de beoordeling en de leerplicht). De verantwoordelijkheid voor de dagstaten ligt bij de leerling. Elke week worden de dagstaten op school gecontroleerd. Tijdens elke stage wordt de leerling een aantal keren beoordeeld door de begeleider en de stagedocent aan de hand van een lijst met vaardigheden (competenties).

Stagevergoedingen
Er is in principe geen standaard stagevergoeding voor de leerlingen. Stage is een vorm van leren en daar worden leerlingen niet voor betaald. Aan de bedrijven vragen wij een bijdrage te geven voor het stage lopen van de leerling. Dit stagegeld wordt naar school overgemaakt. De school zorgt ervoor dat dit geld toekomt aan alle leerlingen die op een goede manier hebben stage gelopen. Te denken valt aan een bijdrage voor schoolkampen en/of andere school-activiteiten.

Stages wisselen
In het derde leerjaar gaat elke leerling die individueel stage loopt, minimaal naar twee verschillende stages. Deze stage wordt bij een normale voortgang gewisseld aan het eind van januari en aan het eind van het schooljaar.  In het vierde en vijfde leerjaar kan een stage langer duren als het bijvoorbeeld om een plaatsingsstage gaat. Het kan voorkomen dat een stage eerder wordt gewisseld. Alleen de stagedocent kan besluiten om dit op een ander tijdstip te doen na overleg met de coördinator. Voor elke leerling blijft voorop staan dat het traject wordt gevolgd dat het beste past bij deze leerling. Er kan dus in individuele gevallen afgeweken worden van de standaardafspraken.

Uitstroom
Een leerling die goed werkt op zijn stage en het werk heeft gevonden dat hij/ zij leuk vindt en die daar mee verder zou willen, komt in aanmerking voor een plaatsingsstage. Tijdens deze stage gaat de school proberen om de leerling een arbeidsplek bij het bedrijf te bezorgen. Daarvoor hebben wij ondersteuning van het UWV en andere instanties in Haarlem en omgeving. In overleg met ouders en leerling wordt de stage dan zo uitgebreid dat de overgang naar werk een kleine stap is. 

Uitstromen van De Schakel kan op 3 niveaus :

  • Niveau A = begeleid werken
  • Niveau B = zelfstandig werken
  • Niveau C = doorleren.
Voor elk niveau is in elke vakrichting vastgesteld over welke vaardigheden (competenties) de leerling moet beschikken. De leerling ziet over welke vaardigheden hij of zij beschikt op de beoordelingsformulieren die door de stagebegeleider en stagedocent regelmatig worden ingevuld. De leerling weet ook welke vaardigheden hij moet hebben om een uitstroom te bereiken en weet dus zelf welke vaardigheden vergroot moeten worden .

 

Het Netwerk
De Schakel is aangesloten bij het Netwerk Arbeidintegratie Haarlem. Via dit Netwerk is het mogelijk om stageplaatsen, arbeidsplaatsen, begeleiding, subsidies, opleidingen en contacten te organiseren. Op het moment dat de leerling via de juiste weg De Schakel verlaat zal het Netwerk als een vangnet blijven fungeren. 

Dit betekent dat de leerling opnieuw begeleiding ontvangt en dat er bemiddeld wordt naar werk mocht het bij de eerste baan niet goed gaan. Indien de leerling De Schakel verlaat zonder goede afsluiting zal het Netwerk zijn diensten niet aan kunnen bieden.

Uitstroom naar vervolgopleiding
Het kan ook voorkomen dat een leerling naar een opleiding overstapt, die goed past bij het werk dat hij/ zij graag wil doen. Deze opleidingen zijn soms aan school verbonden en dan wordt de begeleiding door De Schakel voortgezet, meestal wordt de begeleiding overgenomen door die school. Ook hiervoor zal de leerling een bepaald uitstroomprofiel moeten hebben bereikt.

Wat kunt u van het bedrijf verwachten?
De bedrijven zijn met zorg uitgekozen. De bedrijven weten om wat voor leerlingen het gaat. Ze krijgen de informatie die ze nodig hebben om goed met de leerlingen te werken. Zij zullen de leerling een leerwerkplek bieden die ze verder brengt in hun ontwikkeling. Het bedrijf zorgt voor goede en veilige werkomstandigheden en aanvaardbare werktijden. Bijna altijd lukt het om een vaste begeleider voor de leerling aan te wijzen.

Wat kunt u van de school verwachten?
De Schakel zorgt voor een deskundige stagedocent, die de stages organiseert en contacten onderhoudt. De stagedocent is de contactpersoon tussen school, bedrijf en ouders. Vragen over de stages moeten altijd naar de stagedocent.

De mentoren en andere docenten van de school geven hun advies t.a.v. de mogelijkheden van de leerlingen. 
Naar aanleiding van de beoordelingen wordt er waar mogelijk op school in de lessen aangesloten op de punten die nog verbeterd kunnen worden. 
Minimaal twee keer per stageperiode zal aan de leerling een bezoek worden gebracht door de stagedocent.

Verzekering
Elke leerling die gaat stagelopen (of diens ouders/ verzorgers) moet een ziektekostenverzekering en een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten hebben. Een kopie daarvan moet worden overlegd alvorens de eerste stage gaat starten. De mentor zal hier om vragen. 

Daarnaast heeft de school een aanvullende stageverzekering afgesloten. Deze verzekering loopt bij Marsh te Amsterdam. De voorwaarden liggen ter inzage op school.