Medezeggenschapsraad 

Rol en taken van de Medezeggenschapsraad
Een belangrijke taak voor een MR is het onderling overleg in school tussen ouders, leerlingen en personeel bevorderen. In de MR van Praktijkcollege De Schakel zitten twee leerkrachten en één ouder. 

De MR van Praktijk College de Schakel is een enthousiaste club mensen, die zich inzet voor het goed functioneren van de school (kwaliteit onderwijs, welzijn leerlingen, personeel, organisatie, communicatie). Hierover spreken wij met de directie (in de wet wordt dit het bevoegd gezag genoemd) en met de verschillende achterbannen (ouders en personeel).

Alle rechten en plichten van de MR staan omschreven in de 'Wet Medezeggenschap op Scholen'. (Zie www.infowms.nl)