Om de leerlingen op De Schakel zo goed mogelijk te begeleiden, werkt het hele team van De Schakel samen om de doelen van de leerlingen te behalen. We werken vanuit educatief partnerschap: de samenwerkingsdriehoek Ouders, Leerling en School is het uitgangspunt. Daarnaast hebben we nauw contact met externe partijen om de leerlingen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

 

Mentorschap

De belangrijkste persoon binnen de school voor de leerling is de mentor.

De mentor is:

-    het eerste aanspreekpunt voor de leerling;

-    het contactpunt voor de ouders/verzorgers;

-    de begeleider van de leerling van zijn/haar groep;

-    verantwoordelijk voor de zorg die de leerlingen krijgen.

De leerlingen kunnen met vragen, problemen en andere zaken bij hun mentor terecht.

 

Leerlingbegeleiding

Naast het ondersteunen van de leerkrachten bij de inhoud van de lessen hebben de zorgcoördinator en bouwcoördinatoren als taak het begeleiden van de mentoren en het coördineren van de speciale zorg voor leerlingen.

 

Zorgteam

Het zorgteam van De Schakel bestaat uit de zorgcoördinator, de schoolpsycholoog en de trajectbegeleider.
Het zorgteam ondersteunt de leerlingen en docenten van De Schakel. In het zorgteamoverleg worden de zorg en begeleiding van de leerlingen besproken.
Hierbij zijn de zorgcoördinator, de trajectbegeleider, de schoolpsycholoog en de betreffende mentor aanwezig. Ook kunnen bij dit overleg de verzuimcoördinator, de
stagecoördinator en eventueel andere intern betrokkenen worden uitgenodigd. De ouders worden door de mentor op de hoogte gebracht als een leerling in het zorgteamoverleg besproken wordt. Ook geven mentoren een terugkoppeling hiervan aan de ouders.

Mentoren kunnen altijd terecht bij de zorgfunctionarissen wanneer zij een hulpvraag hebben met betrekking tot de zorg voor een leerling. De mentor stelt dan in overleg met de zorgcoördinator een plan op en bespreekt dit met de ouders.

 

Trajectbegeleiding
Leerlingen met extra onderwijsondersteuningsbehoeften kunnen worden begeleid door de trajectbegeleider.
De trajectbegeleiding is gericht op wat er nodig is om de leerling te laten deelnemen aan het onderwijsleerproces.
Dit gaat altijd in samenwerking met de leerling, mentor, betrokken leerkrachten en ouders, soms ook met de klas.
De leerkrachten worden handelingsbekwaam gemaakt in de omgang met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Uitgangspunt is het bieden van vroegtijdige ondersteuning op school waardoor afstroom naar bijvoorbeeld het speciaal onderwijs kan worden voorkomen.
Trajectbegeleiding bestaat o.a. uit:
• Het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van leerlingen.
• Het vergroten van handelingsrepertoire van leerkrachten.
• Het coachen van leerkrachten in de omgang met de speciale onderwijsbehoeften.
• Het geven van individuele ondersteuning aan leerlingen en ouders.
• Het in een vroeg stadium betrekken van ouders en leerling bij het opstellen van plannen.
• Het organiseren van training en studiebijeenkomsten voor docenten en mentoren.

MDO

Om een leerling goed te begeleiden is het belangrijk dat alle betrokkenen om de leerling heen goed samenwerken. Hiervoor organiseren wij als school zo nodig een Multi Disciplinair Overleg (MDO).
Dit is een gesprek met ouders, leerling, school en andere betrokkenen. Dit kan bijvoorbeeld de onderwijsconsulent passend onderwijs van het samenwerkingsverband zijn, een externe hulpverlener, een coach van Centrum Jeugd en
Gezin (CJG), de jeugdarts en de leerplichtambtenaar.  

 

Zorg Advies Team (ZAT)

Naast het zorgteam heeft De Schakel een ZAT.

Het ZAT op De Schakel bestaat uit:
• de directeur;
• de zorgcoördinator;
• de schoolpsycholoog;
• de trajectbegeleider;
• de leerplichtambtenaar;
• de wijkagent (indien noodzakelijk);
• de jeugdarts;
• de CJG-coach.

Het ZAT heeft eens in de 6 à 8 weken een overleg en hierin worden leerlingen besproken met zeer specifieke hulpvragen. De ZAT-leden bespreken de leerling en geven advies vanuit hun eigen expertise.
Als een leerling besproken wordt in dit overleg vraagt de mentor de ouders hiervoor van tevoren toestemming. Gegevens worden daarna verwerkt in het digitale leerlingdossier. Ouders hebben recht op inzage. De mentoren stellen de ouders op de hoogte van de uitkomst van het ZAT. In gezamenlijk overleg worden dan de vervolgstappen afgesproken.

Als een leerling ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd door verwaarlozing of huiselijk geweld, hoeven ouders niet vooraf ingelicht te worden over een bespreking in het ZAT. Bij het besluit van een zorgmelding bij Veilig Thuis worden ouders bij voorkeur in een gesprek op de hoogte gesteld. 

 

Centrum Jeugd en Gezin Coach (CJG-Coach)

Er zijn vanuit het CJG twee vaste contactpersonen aangewezen met wie De Schakel samenwerkt. Er is een contactpersoon voor leerlingen onder de 15 jaar en één voor leerlingen boven de 15 jaar. Een CJG- coach is een vorm van laagdrempelige hulpverlening. In een eerste gesprek op school met ouders, leerling, CJG- coach en zorgcoördinator wordt de hulpvraag van de ouders of leerling opgesteld. De CJG coach maakt dan in overleg met ouders een plan van aanpak en voert dit met hen uit. Het kan ook zijn dat er specifieke hulpverlening nodig is, dan helpt de CJG-coach met de verwijzing en de aanvraag.

 

Leerlingvolgsysteem

Alles betreffende de leerling en de zorg daaromheen wordt vastgelegd in het leerlingvolgsysteem.
Dit systeem zorgt ervoor dat er lijn in het onderwijs en de begeleiding zit en dat de gegevens overgedragen kunnen worden aan de organisatie die de begeleiding overneemt (na toestemming van de ouders).
Op dit moment zijn wij bezig met de opbouw van een nieuw leerlingvolgsysteem Presentis. Dit systeem is bedoeld om de leerling nog beter te kunnen volgen in zijn gehele ontwikkeling en de leerling eigenaar van zijn leerontwikkeling te maken. Ook is betrokkenheid van ouders d.m.v. een eigen inlog mogelijk. De opbouw van dit systeem
moet zorgvuldig gebeuren. Dit vergt tijd en een langzame overgang.

Dossiers
Van elke leerling is een dossier aanwezig op school. Daarin staan de belangrijkste zaken betreffende de leerling. Dit dossier mag de school niet verlaten, maar is wel ter inzage voor de leerling, de ouders/verzorgers, mentoren, de leden van het zorgteam en de directie.

 

Veiligheid en tevredenheid

Eens in de twee jaar wordt een enquête met betrekking tot de beleving van veiligheid van leerlingen afgenomen.  Tweejaarlijks nemen wij daarnaast de PROZO-tevredenheidsenquête af onder leerlingen, ouders en personeel. De resultaten en vervolgacties worden teruggekoppeld aan alle betrokken.

Samenwerkingsverband Voorgezet Onderwijs Zuid-Kennemerland

Het Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland coördineert passend onderwijs voor alle leerlingen in Zuid-Kennemerland. Wij zijn een vereniging met 14 besturen en 31 scholen, die samen onderwijs bieden aan zo’n 20.000 leerlingen. 
Voor meer informatie kijk op:
https://www.samenwerkingsverband-zuid-kennemerland.nl/