Het zorgteam van De Schakel bestaat uit de zorgcoördinator, de schoolpsycholoog en de trajectbegeleider. Het zorgteam ondersteunt de leerlingen en docenten van de Schakel.

Trajectbegeleiding
De trajectbegeleiding richt zich op wat er nodig is om deze leerlingen te laten deelnemen aan het onderwijsleerproces. Dit gaat altijd in samenwerking met de leerling, mentor, betrokken leerkrachten, ouders en soms ook met de klas.

De trajectbegeleiding heeft 3 pijlers: 

  • Begeleiden van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften zodat ze binnen de school onderwijs kunnen blijven volgen. De trajectbegeleider brengt de onderwijsbehoeften van deze leerlingen goed in kaart d.m.v. bijvoorbeeld observaties en gesprekken met de leerling, leerkrachten en ouders.
  • Coachen van docenten in de omgang met leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. De trajectbegeleider vergroot het handelingsrepertoire van leerkrachten. De trajectbegeleider geeft, wanneer dit noodzakelijk is, ook training en studiebijeenkomsten aan de docenten. 
  • Educatief partnerschap met ouders en hulpverlening met als doel een gezamenlijke aanpak met en rond de leerling, onder andere op het gebied van de dagelijkse schoolgang. De trajectbegeleider betrekt ouders al in een vroeg stadium bij het opstellen van de plannen. Ook kan de trajectbegeleider ouders en leerlingen individueel ondersteunen.

Mevrouw N. Bierman, Ondersteuningscoördinator

Mevrouw F. Ursem, Orthopedagoog

Mevrouw I. Beerepoot, Intern Begeleider

Mevrouw H. Karabulut, Orthopedagoog namens Fibbe