Praktische informatie

Op zoek naar informatie over alle praktische zaken? Je vindt de informatie hier.

Pauze

Tijdens de pauzes blijven de leerlingen op het schoolplein of in de kantine. Elke pauze houden leerkrachten, zowel binnen als buiten, toezicht. Iedere schooldag wordt er een gratis, verse maaltijd aan de leerlingen aangeboden, gemaakt door de leerlingen tijdens de lessen koken. Dit varieert van een lekkere pasta, een warme soep of een belegd broodje.

De Schakel wil zo goed mogelijk bijdragen aan een gezonde levensstijl. Op het schoolplein en in het gebouw wordt er niet gerookt.

Naschoolse mogelijkheden

In samenwerking met Alleen Jij Bepaalt kunnen leerlingen gratis 2x per week meetrainen tijdens een naschoolse sportles. De lessen worden volledig verzorgd, de leerlingen krijgen zelfs een gratis complete kledingset!

Wil je als leerling lekker creatief bezig zijn? Sluit dan aan bij de ART-klas op dinsdagmiddag, dit is een gezellig uurtje onder begeleiding van Cultuurhuis Rebup waar iedereen te gekke creaties kan maken.

Schooltijden

Eerste bel gaat om 08:25

08:30 – 10.00BLOK 1
10:00 – 10:15Pauze
10:15 – 11:45BLOK 2
11:45 – 12:15Pauze
12:15 – 13:45BLOK 3
13:45 – 14:00Pauze
14:00 – 15:30BLOK 4

Vrijwillige ouderbijdrage

De Schakel vraagt eens per jaar een ouderbijdrage. Dit bedraagt in schooljaar 2023-2024 € 100,-. Die bijdrage is vrijwillig en wordt gebruikt voor het organiseren van allerlei activiteiten die de schooltijd van leerlingen op De Schakel net iets extra’s geven zoals:

 • Introductiedagen
 • Schoolfeesten
 • Sportdagen
 • De Schoolverlatersavond
 • Activiteiten met de klas in het kader van groepsbinding
 • Culturele uitjes

Belangrijke data en studiedagen

Belangrijk: gedurende het schooljaar kunnen er nog enkele studiemomenten gepland worden. U krijgt dit op tijd te horen.

Schoolverlaters

Voor onze schoolverlaters hebben wij belangrijke zaken die nodig zijn om te kunnen overleven in onze maatschappij overzichtelijk op een rijtje gezet, klik hieronder naar schoolverlaters-site.

De mentor

Elke groep heeft een of twee mentor(-en). Deze leerkracht speelt een belangrijke rol voor de leerling. De mentor is de contactpersoon van de ouders/verzorgers. Hij/zij legt huisbezoeken af, is vertrouwenspersoon voor de leerling, houdt de persoonlijke ontwikkeling en de gang van zaken op school rondom de leerling in de gaten. Met vragen over de leerlingen kunt u dan ook bij de mentor terecht. Na 15.30 uur zijn de mentoren telefonisch te bereiken. 

Verzuimbeleid

De Schakel wil een veilige school zijn, een school met een veilig klimaat. Samenwerking met ouders is daarbij een voorwaarde. Ook bij het ­verzuimbeleid hebben wij de ouders nodig. Wij willen immers weten waar de leerling is.

De Schakel hanteert de uitgangspunten van de leerplichtwet. Elke leerling heeft recht op ­onderwijs. De ouders van de leerling worden door de school aangesproken op het verzuim. Ook de leerling wordt aangesproken. Voor de school gelden algemene ­wettelijke regels aangaande verzuim. Het verzuimbeleid is opgenomen in de schoolgids.

Er is sprake van verzuim wanneer een leerling niet op school is. Het verzuim kan geoorloofd en ongeoorloofd zijn. De school heeft de wettelijke plicht zowel het geoorloofde als ongeoorloofde verzuim vast te leggen.

De rol van ouders/verzorgers

Onder schooltijd is het in principe niet toegestaan andere afspraken te maken zoals bijvoorbeeld tandarts en doktersbezoek. – Ouders zijn verplicht om de school voor 08.30 uur in kennis te stellen van de afwezigheid van hun kind en de reden daarvoor. Het is van groot belang dat (één van de) ouders/verzorgers onder schooltijd bereikbaar zijn voor school om e.e.a. te kunnen bespreken. De mentor controleert of de melding door ouders inderdaad heeft plaats gevonden. Zo niet dan neemt de mentor nog diezelfde dag contact op. Krijgen we geen contact, dan moet het verzuim als ongeoorloofd beschouwd worden.

Verlof Aanvragen en Vrijstellingen

Onder schooltijd is het in principe niet ­toegestaan andere afspraken te maken. In overleg tussen ouders en school zijn hier in sommige gevallen uitzonderingen op te maken. Alle uitzonderingen staan beschreven in de leerplichtfolder van de gemeente Haarlem en Zandvoort. De uitspraken in deze folder zijn bindend voor de besluiten die de directie van De Schakel neemt.

Verlof i.v.m. gewichtige omstandigheden wordt voor ten hoogste 10 dagen per schooljaar door de directeur verleend. Indien voor meer dan 10 dagen verlof wordt gevraagd, wordt het verzoek behandeld door de leerplichtambtenaar.

De rol van de leerling

 • Je bent op school zoals het lesrooster dat aangeeft,
 • Je komt op tijd en bent voorbereid,
 • Kom je vaak te laat dan zal de ­mentor je ouders hierover bellen en dan meldt de ­verzuim coördinator dit aan de ­leerplichtambtenaar,
 • Kom je vaak te laat dan zal de ­mentor je ouders hierover bellen en dan meldt de ­verzuim coördinator dit aan de ­leerplichtambtenaar,
 • Je kunt alleen met toestemming van je ouders verlof aanvragen.

Benodigdheden

Bewegingsonderwijs

Dit vak wordt gegeven in onze eigen gymzaal door een vakleerkracht.

Sportkleding

 • Schakel T-shirt via school (bruikleen) of, bij verlies, te koop voor €12,-, *
 • Korte of lange sportbroek,
 • Sportschoenen die geen strepen op de vloer achterlaten en niet buiten worden gebruikt, • Sportsokken.

*Tijdens de schoolloopbaan is het mogelijk het shirt te ruilen voor een grotere maat.

Sieraden en waardevolle spullen moeten worden afgedaan in verband met veiligheid. Sieraden worden vóór de gymles in het kluisje gestopt of ingeleverd bij de vakleerkracht.

Techniek

Bij techniek wordt er met gereedschap en verf gewerkt. Om de kleding te beschermen en uit oogpunt van veiligheid is een stofjas verplicht. Deze stofjassen worden gratis verstrekt (bruikleen) of kunnen via school worden aangeschaft voor €25,-. Eigen stofjassen dienen van katoen te zijn en goed op maat.

Bij de machines zijn veiligheidsbrillen en/ of gehoorbescherming verplicht. Deze persoonlijke beschermingsmiddelen zijn in het lokaal aanwezig. Veiligheidsschoenen zijn verplicht en op school aanwezig.

Koken en verzorging

Bij koken is het dragen van een schort verplicht. Deze schorten worden gratis verstrekt (bruikleen) of aangeschaft via school. Daarnaast is het verplicht om een katoenen T-shirt met korte mouwen aan te trekken in verband met hygiëne en veiligheid. Lange mouwen kunnen in het vuur terecht komen of in de etenswaren. Lange haren zullen door middel van een elastiekje vastgebonden moeten worden in verband met hygiëne en veiligheid. Slippers of sandalen zijn niet toegestaan i.v.m. de veiligheid. Bij werkzaam heden in de levensechte leeromgeving dragen de leerlingen bedrijfskleding die door de school wordt verstrekt.

Overige zaken

Wij verwachten dat elke leerling de volgende zaken bij zich heeft:

 • Etui
 • Ballpoint
 • Potlood
 • Puntenslijper
 • Gum
 • Reserve pennen
 • Kleurpotloden
 • Sportkleding
 • Handdoek
 • Eigen oordopjes i.v.m. luistervaardigheid bij Chromebook gebruik
 • Stevige tas (om alles in te vervoeren)
 • Katoenen T-shirt met korte mouwen (koken)
 • Duimstok of rolmaat (techniek)

Overige kosten

Kluisjes

Zoals al eerder genoemd is er voor leerlingen een kluisje op school. Omdat de leerlingen door het gehele gebouw lopen is er geen vaste plek om waardevolle spullen op te bergen. De kluisjes bieden daarvoor een goede uitkomst. Leerlingen betalen een eenmalige borg van €10,- euro voor de ­(elektronische) sleutel. Indien een leerling zijn kluissleutel kwijt is zal er opnieuw €10,- euro worden gevraagd voor de nieuwe kluissleutel. 

Het delen van kluisjes is niet toegestaan. Wij kunnen onaangekondigde kluiscontroles houden, eventueel in bijzijn van de politie, in het belang van de veiligheid van alle leerlingen. 

Verzekeringen

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle ­betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, ­vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de ­geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk mee verzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, ­vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen.

Echter, de school is niet zonder meer ­aansprakelijk voor schade, alleen indien sprake is van een verwijtbare fout. Een bal die tijdens de gymles schade aan een bril veroorzaakt valt bijvoorbeeld niet onder deze verzekering. Een leerling die zelf onrechtmatig handelt en schade veroorzaakt is daar ook zelf (en dus de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

Voor de leerlingen die stage lopen is een ­aangepaste ongevallen-en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten (€100.- eigen risico). Daarbij is het voor ouders/verzorgers verplicht om een eigen WA verzekering afgesloten te hebben. Bij aanmelding vraagt de school u daarvan een bewijs af te geven.

Waardevolle spullen

De Schakel adviseert ouders om hun kind geen waardevolle spullen mee te geven. De school is niet aansprakelijk voor het verdwijnen en/of zoek raken van waardevolle spullen van uw kind. Gebruik van een kluisje wordt dringend geadviseerd. De Schakel is bevoegd in geval van verdenking van strafbare feiten een kluiscontrole te houden onder toezicht van de politie.

Tegemoetkoming schoolkosten vanuit de gemeente

choolgaande kinderen brengen voor ouders/ verzorgers extra kosten mee! Denk aan

schoolreisjes, schriften, ouderbijdrage, schooltas, materiaalkosten voor praktijkvakken etc. ­Daarnaast kunnen er ook extra kosten bijkomen voor kinderen die baat hebben bij huiswerkbegeleiding. Voor ­ouders met een krappe beurs, die van een minimuminkomen moeten rondkomen, kunnen al deze extra kosten een groot probleem zijn.

De gemeente Haarlem heeft voor deze ouders twee regelingen:

Contacten met ouders/verzorgers

Leerlingen brengen een groot deel van hun tijd op school door. De school is daarmee een belangrijk onderdeel van hun dagelijks leven. Een goed ­samenspel tussen school en thuis is daarom van groot belang. Uw mening en vragen over de school in het algemeen en uw zoon/dochter in het ­bijzonder worden belangrijk gevonden. Voor een goed overleg zijn de volgende overlegsituaties georganiseerd:.

Telefonisch contact

Zo vaak als nodig is zal er telefonisch contact zijn tussen de mentor en de ouders/verzorgers. Er worden afspraken gemaakt, actuele situaties doorgesproken of andere informatie uitgewisseld.

Huisbezoek

In het eerste leerjaar komt de mentor bij de leerlingen eenmaal op huisbezoek. Ouders/ verzorgers en mentor hebben dan wat meer de tijd om over leerling en school te praten. In ­incidentele gevallen kan ook voor leerlingen in de andere leerjaren een huisbezoek plaats vinden.

Algemene ouderavond

Aan het begin van het schooljaar krijgen de ­ouders van alle leerlingen een uitnodiging voor een informatieve ouderavond. De algemene en ­actuele zaken in de school worden dan aan de ouders verteld en er is een kennismaking met de mentoren van de klassen. De mentoren leggen de specifieke zaken van het betreffende leerjaar aan de ouders uit.

Klachtenregeling

Waar mensen samenwerken, gaan soms ­dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over de wijze waarop uw zoon of dochter wordt begeleid, de communicatie vanuit de school, de schoonmaakwerkzaamheden enzovoort. We gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. De school stimuleert ouders om eventuele ontevredenheid met de mentor en indien nodig de directie te bespreken. Op de website en in de schoolgids staat vermeld waar eventuele klachten gemeld kunnen worden.

Contactavonden

Twee à driemaal per jaar worden de ouders/ verzorgers op school uitgenodigd voor een gesprek met de mentor. Ouders, school en leerling bespreken met elkaar de leervorderingen, houding en motivatie van de leerling. De ontwikkelingen van de leerling en de doelen die hij wil ­behalen worden bijgehouden in een Mijn ­Ontwikkel Plan (MOP), dat met de ouders en leerling wordt besproken en door hen wordt ­ondertekend. De resultaten van hun ontwikkeling houden de leerlingen bij in hun eigen examendossier en portfolio, dat ook door de leerling getoond wordt aan zijn ouders.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en heeft instemmingsrecht over sommige ­onderwerpen die met het schoolbeleid te maken hebben. De medezeggenschapsraad van De Schakel bestaat in principe uit minimaal een ouder, twee leerkrachten en eventueel een leerling. Het bestuur is verplicht om bij een aantal in de wet op de ­medezeggenschap genoemde beleidsvoornemens instemming te vragen aan de medezeggenschapsraad. Ook kan de directeur van de school door de MR gevraagd worden om toelichting te geven over bepaalde zaken. Indien de MR dit wenst, kan zij rechtstreeks de algemeen directeur van het bestuur raadplegen voor overleg.